fbpx

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia:

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim.

Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj online produktov, kurzov a ebookov.

Predávajúci:

Ing. Beáta Záhumenská

Helsinska 24

Košice 04013

IČO: 40261361

DIČ: 1024046232

Predávajúci nie je platcom DPH.

Bankové spojenie: Bankové spojenie: Tatra Banka, SK3611000000002615817868

 

Kupujúcim (objednávateľom) je návštevník, ktorý prostredníctvom stránky www.onlinemama.sk a priloženého formulára vytvorí objednávku.

Potvrdením objednávky, resp. poskytnutím faktúry zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednanej služby.

Kupujúci nie je oprávnený predmetný obsah ďalej predávať, akokoľvek šíriť, distribuovať, vysielať, poskytovať naň sublicencie ani akýmkoľvek iným spôsobom poskytovať takéto práva akejkoľvek inej osobe, či už k celku alebo k akejkoľvek jeho časti

 

Ceny za produkty sú aktuálne a platné v dobe objednania tovaru. Všetky ceny sú vrátane DPH. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu zjavných tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou. Využitie produktu kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Spôsob platby: Bankovým prevodom

Dodacia lehota pri on-line produktoch je 72 hodín od prijatia platby na účet Predávajúceho. Na základe prijatia platby Kupujúci dostane e-mailom najneskôr do 48 hodín prístupové údaje k on-line produktu, ktorý je postupne uvoľňovaný pre užívateľa podľa štruktúry produktu

Reklamácie:

Predávajúci umožňuje individuálne riešenie reklamácie produktu či súvisiaceho problému po kontaktovaní na: info@onlinemama.sk Reklamácia služby musí obsahovať vždy konkrétny a vecný popis reklamovanej skutočnosti. Reklamáciu je možné vykonať prostredníctvom e-mailu do 14 dní do dňa dodania služby. Poskytovateľ služby sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa je prevzatia.

Záručné podmienky sa na tento druh služby nevzťahujú.

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

 

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim a na účel súvisiaceho marketingu a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru. Bližšie k ochrane osobných údajov je uvedené v samostatnej sekcii prístupnej na webovej stránke Predávajúceho pod záložkou Ochrana osobných údajov.

Predávajúci použije meno Kupujúceho a úspechov ním dosiahnutých iba v súvislosti s produktom za účelom tzv. referencie len po predchádzajúcom dokladovateľnom súhlase Kupujúceho.

 

Záverečné ustanovenia:

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim, a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s ich znením.

Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 185/2015 Z.z., Zákona č. 40/1964 Zb., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 5.10.2018. Podmienky sú aktualizované pre elektronickú komunikáciu a licenčné podmienky 21.10.2021