fbpx

Súťaž

Pravidlá súťaže

Organizátor súťaže: Beáta Záhumenská cez FB stránku Online Mama

Trvanie: Súťaž sa uskutoční v termíne uvedenom v súťažnom príspevku. Účastníci, ktorí sa do súťaže zapoja po tomto termíne, budú automaticky vyradení.

Podmienky: Súťaž bude prebiehať vždy po oznámení súťaže v publikovanom príspevku.

Organizátor súťaže zverejní súťažný príspevok na príslušnom profile na sociálnych sieťach. Príspevok obsahuje výzvu s podmienkami súťaže, aby záujemca o zapojenie sa do súťaže napísal odpoveď na otázku (splnil úlohu) pod súťažný príspevok (do komentára)

Oznámenie výhry: Pre potreby odovzdania výhry nadviaže organizátor súťaže kontakt s výhercom prostredníctvom súkromnej správy na príslušnom profile na sociálnych sieťach. Od výhercu bude žiadané zaslanie kontaktných údajov v súlade s GDPR. V prípade, ak sa organizátorovi súťaže nepodarí skontaktovať s výhercom a výherca sa s organizátorom neskontaktuje prostredníctvom súkromnej správy na príslušnom profile na sociálnych sieťach do 48 hodín, jeho nárok na výhru zaniká a bude vyžrebovaný ďalší výherca.


Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom. Vaše údaje poskytujete len organizátorom súťaže a nie Facebooku. Vaše údaje sú v bezpečí a nebudú poskytnuté tretej strane.

Zapojením sa do tejto súťaže udeľujete prevádzkovateľovi súťaže súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely organizovania a vyhodnocovania tejto súťaže v rozsahu meno a priezvisko, v prípade výhry aj korešpondenčná adresa a telefonický kontakt. Účastník Súťaže má nasledovné práva v súvislosti so spracovávaním osobných údajov.

Práva na zmenu pravidiel súťaže vyhradené.